Smluvní podmínky přepravy na linkách provozovaných společností A-Express s.r.o.


I. Předmět úpravy.

Smluvní přepravní podmínky na linkách A-Express s.r.o. /dále jen podmínky přepravy/ stanoví podmínky pro přepravu osob a zavazadel v autobusech společnosti.


II. Výklad některých pojmů.

Pro účely těchto podmínek přepravy se rozumí:

 1. Přepravou na linkách dopravce spočívající v přepravě osob autobusy dopravce podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu a těchto přepravních podmínek.
 2. Přepravní smlouvou smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož vznik a podmínky upravují obecně závazné právní předpisy a tyto přepravní podmínky.
 3. Platným tarify závazné stanovení výše cen za přepravu (jízdného).
 4. Jízdenkou platný jízdní doklad, který opravňuje cestujícího k přepravě.
 5. Cestovními doklady dokumenty potřebné k překročení státní hranice jak zemí, kterými se při přepravě projíždí, tak zemí cílových.
 6. Zavazadlem snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze bez potíží naložit do vozidla a umístit ve vozidla, která nemůže svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo a která současně splňuje podmínky pro přepravu dle těchto přepravních podmínek.
 7. Obecně závaznými právními předpisy zákon č.111/94 Sb. o silniční dopravě, vyhláška č.175/2000 Sb. o přepravním řádu, zákon č.89/2012 Sb . občanský zákoník, nařízení EP a Rady EU č.181/2011 mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republiky vázána, přímo závazné předpisy EU.


III. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob.
 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva“) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě obecně závazných právních předpisů a těchto přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice sílové spoji uvedenými v jízdním řádu a závazek cestujícího dodržovat tyto přepravní podmínky, zejména zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle tarifu.
 2. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.
 3. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy (dále jen „oprávněná osoba „).
 4. Každý kdo si zakoupí jízdenku, ať již v kanceláři A-Express s.r.o., či prostřednictvím smluvního prodejce nebo jiným způsobem, projevuje svůj souhlas s těmito přepravními podmínkami, které jsou přístupné v každé prodejní kanceláři společnosti A-Express s.r.o. a dále jsou zveřejněny na internetové adrese www.aexpress.cz. Obsahem přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto přepravních podmínek. Nadstandartní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, denního tisku, promítání filmů, wi-fi  internetové připojení, WC) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na slevu z jízdného nebo odškodnění.


IV. Jízdní doklad a jeho náležitosti.

1) Cestující se pro účely kontroly řádného vzniku práva na přepravu a po dobu jejího trvání (provádění) prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen „jízdenka“), není-li dále stanoveno jinak. Příslušnou část jízdenky (doklad pro cestujícího) je cestující povinen uschovat pro případnou kontrolu a musí být na požádání předložena.

2) Jízdenka obsahuje zejména:

   a) název (firmu)dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,

   b) nástupní a cílovou stanici,

   c) výši jízdného,

   d) údaj o platnosti,

   e) jméno a příjmení cestujícího.

3)  Jízdenka je neplatná, jestliže:

  a) je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu.

  b) údaje na jízdence uvedené neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny.

  c) byla vystavena na jméno a je použita jinou osobou.

  d) nejde o originál.


4) Jízdenka kategorie OPEN, tzn. Jízdenka bez určeného data a hodiny odjezdu, je na linkách společnosti platná 6 měsíců ode dne první cesty, není-li stanoveno jinak. Cesta není rezervována a místo pro držitele takovéto jízdenky bude zajištěno dle volné kapacity autobusu. Cestu je doporučeno rezervovat alespoň 7 dní před předpokládaným datem jízdy osobně či telefonicky v kancelářích společnosti nebo u smluvních prodejců. Za rezervaci open jízdenky v zahraničí může být účtován poplatek. Při storno této jízdenky platí storno poplatky dle článku VI. těchto přepravních podmínek.

5) Cestujícímu, který si jízdenku zakoupí přes internet a zvolí „E-ticket“, bude jízdenka zaslána na jím udanou e-mailovou adresu. Jízdenkou se v tomto případě rozumí všechny kódy pro příslušnou cestu (cesty) tam a zpět. Cestující je povinen prokázat se při nástupu do autobusu příslušným kódem pro příslušnou cestu.

6) Za zničené, ztracené a odcizené jízdenky nejsou dopravcem vydávány náhradní a cestujícímu tak nevzniká právo na vrácení zaplaceného jízdného za takové jízdenky.


V. Placení jízdného a poplatků

1 Cestující platí za jízdenku jízdné podle platného tarifu. Při prodeji jízdenky v České republice se cena stanoví podle tarifu, který je uveden v Českých korunách. Při zakoupení jízdenky na území cizího státu je jízdné hrazeno dle tarifu stanoveného v příslušné zahraniční měně.

2) Cestující platí jízdné před nástupem do autobusu a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku.

3) Cestující je povinen při zakoupení jízdenky zkontrolovat, zda vydaná jízdenky odpovídá zadaným údajům . Nesouhlasí-li jízdenka se zadanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat dle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.

4) Cestující, který požaduje slevu, je povinen nárok na slevu prokázat, a to jak při zakoupení jízdenky, tak i kdykoliv během přepravy.

5) Speciální slevy a slevy poskytované v rámci propagačních akcí se řídí vždy podmínkami, které jsou k danému druhu slevy nebo propagační akce zveřejněny. Jízdenky s těmito speciálními slevami nelze zakoupit u autobusu.


VI. Změny jízdenek a vrácení jízdného.
 1. Cestující má možnost požadovat změnu jízdenky nebo jízdenku stornovat za následujících podmínek:
 2. Změny:
 1. Změna je možná pouze v rámci termínů/spojů, které jsou v prodejním systému k dispozici.
 2. Změna destinace může být provedena pouze v rámci jedné linky.
 3. Změnu je možné provést pouze nejpozději 24 hodin před odjezdem se stornopoplatkem 20% z ceny jízdného, méně než 24hodin činí srážka 50% jízdného.
 4. Jízdenku nelze postoupit jiné osobě. Jméno a příjmení na jízdence změnit nelze. Požadavek na změnu osoby cestujícího lze uspokojit pouze stornem původní jízdenky a následným vydáním nové jízdenky.
 5. Změna jízdenky zakoupené ve speciální cenové nabídce není možná, je-li to podmínkou slevy.
 6. Jízdenka se zpátečním termínem OPEN může být stornována nejpozději v den, kdy končí její platnost.


 VII. Tarify
 1. Platné tarify jsou zadány v prodejním systému AMSBUS
 2. Na linkách platí tarify PLNÉ JÍZDNÉ,SENIOR +60/MLÁDEŽ DO 26. LET A DĚTI DO 15.LET.
 3. Všechny poplatky vybírané dopravcem jsou stanoveny jak v prodejním systému AMSBUS, tak na www.aexpress.cz


VIII. Jízdní řády
 1. Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách vždy uváděny v místním čase. Dopravce si vyhrazuje právo na provádění změn v jízdních řádech v průběhu roku, každá změna je schválena Ministerstvem dopravy ČR.
 2. Místa odjezdů a zastávek jednotlivých linek mohou být v průběhu roku změněna. Cestujícím je proto doporučeno informovat se před odjezdem u předprodejců , popř. telefonicky nebo e-mailem u dopravce, zda nedošlo ke změně.


IX. Cestovní doklady.
 1. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.
 2. Údaje na jízdence musí souhlasit s údaji na příslušném platném cestovním dokladu cestujícího, který je cestující povinen na vyžádání při odbavení předložit.


X. Podmínky přepravy osob  a zavazadel.

1)  Dopravce je oprávněn odmítnout přepravu cestujícího, který jeví známky opilosti nebo    požití  toxických nebo omamných látek, cestujícího, jehož tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám nebo by mohlo způsobit znečištění cestujících nebo prostor autobusu.

2) Cestujícím není dovoleno do autobusu vnášet teplé nápoje, teplá jídla a další potraviny nebo předměty které mohou vzhledem ke svým vlastnostem snadno způsobit znečištění nebo poškození autobusu, přepravovaných osob či věcí.

3) V autobusu je zakázáno kouřit. Dopravce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení jízdného cestující, kteří nebudou tato ustanovení respektovat.

4) V autobusu dále není dovoleno konzumovat omamné a psychotropní látky a s sebou donesené alkoholické nápoje. Cestující, který bude jevit známky opilosti, nebude k přepravě přijat, a to bez nároku na vrácení jízdného. Stejně tak je zakázáno převážet omamné látky a nestandartní léky, jež neslouží k předepsané léčbě cestujícího. Dopravce si vyhrazuje právo zakázat vstup do autobusu cestujícím, kteří nebudou tato ustanovení respektovat, resp. je vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení jízdného.

5) V autobusu je zakázáno hlasité používání audio přehrávačů, veškerých hudebních nástrojů a podobně, které může být nepříjemné ostatním cestujícím.

6)Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.

7) Autobusy dopravce nejsou bezbariérové.

8) Přeprava zvířat není povolena. V autobusu lze přepravovat pouze vodicí a asistenční psy (náležitě označené a s průkazem), doprovázející osobu s průkazem ZTP/P či cvičitele. Tito cestující jsou povinni zajistit, že zvíře neznečistí nebo nepoškodí vozidlo či neohrozí ostatní cestující.

9) Cestující je povinen se dostavit k odbavení nejpozději 5 minut před odjezdem spoje. Neobsazená místa mohou být prodána řidičem čekajícím náhradníkům.

10) Krátké zdravotní (hygienické) přestávky nebo přestávky k občerstvení během cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující jsou povinni dodržovat řidičem ohlášenou délku těchto přestávek. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla ani po 5. minutách po uplynutí doby přestávky, platí, že se další jízdy vzdal. Cestujícímu v tomto případě nevzniká právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty ani právo na jiné náhrady.

11) Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jeho vybavení či jiné zařízení dopravce, ohrožuje plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení zákona č.111/1994 Sb., zákona č.266/1994 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy č.175/2000 Sb., těchto přepravních podmínek, zaplatí kromě náhrady škody přirážku ve výši 5000 kč nebo 200 Eur.


XI. Práva dopravce.

1) Dopravce si vyhrazuje právo na změny v jízdních řádech, pro které je oprávněn od přepravního závazku nejpozději do 3. dnů přede dnem, kdy mělo dojít k započetí přepravy, odstoupit, a to formou oznámení této skutečnosti na internetových stránkách dopravce www.aexpress.cz nebo telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, pokud jde o cestující, kteří dopravci sdělili telefonní číslo nebo údaje potřebné k elektronické komunikaci. V těchto případech mají cestující právo na vrácení zaplaceného jízdného v plné výši.

2) Dopravce má dále právo zrušit cestu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.

3) Odpovědnost dopravce zahrnuje škody, které vzniknou v době od nástupu cestujícího do autobusu až po jeho výstup, tyto dvě činnosti nevyjímaje.


XII. Práva a povinnosti cestujícího.
 1. Cestující je povinen být během jízdy připoután.
 2. Děti do 12 let nesmí cestovat na sedadlech za řidičem, tedy na sedadlech č. 1 ,  2,  3  a  4, na sedadlech za zadními dveřmi a na prostředním sedadle v poslední řadě. Autosedačka pro děti do 4 let je povinná.
 3. Každý cestující má nárok na obsazení pouze jednoho sedadla.
 4. Cestující bere na vědomí, že se k síti Wi-Fi provozované dopravcem připojuje na svou vlastní zodpovědnost a dopravce není zodpovědný za škody způsobené v souvislosti s tímto připojením.
 5. Při využívání elektrických zásuvek umístěných v autobusu je cestující povinen dbát zvýšené opatrnosti a nepoužívat spotřebiče, které pro tento typ napájení nejsou vhodné nebo určené.
 6. Cestující musí při plánování návazného spojení brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce prokazatelně nezavinil, nenese žádnou odpovědnost.
 7. Při nedodržení ustanovení vyplývajících z článku X. těchto přepravních podmínek, stejně jako dalších obecně závazných předpisů, může být cestující z přepravy vyloučen. V těchto případech je dopravce okamžitě zbaven veškerých smluvních povinností ke klientovi a není povinen mu uhradit, a to ani částečně, cenu jízdného, či jinou další náhradu.
 8. Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě jsou mj. upravena nařízením EP a Rady EU č. 181/2011. 


XIII. Reklamace.
 1. Podmínky přepravní smlouvy, včetně odpovědnosti dopravce, jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech.
 2. Každá reklamace musí být uplatněna nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení jízdy. Reklamace může být podána v místě, kde byla jízdenka zakoupena nebo na adrese dopravce, který příslušnou linku provozuje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.

Poštovní adresa: A-Express s.r.o., Štefánikova 22/300,32600 Plzeň.

Elektronická adresa: aexpress@aexpress.cz

 1. Reklamace za ztrátu, odcizení, či poškození zavazadel musí být uplatněna cestujícím ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce u pracovníka dopravce. Ten je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu písemně potvrdit. Toto potvrzení spolu s jízdenkou tvoří neoddělitelnou součást reklamace zavazadla.
 2. Odškodnění v případě ztráty zavazadla a škod způsobených na podaných zavazadlech, nemůže převyšovat limity stanovené obecně závaznými právními předpisy.
 3. Za zavazadla, která jsou přepravována v prostoru pro cestující, nenese dopravce odpovědnost s výjimkou jejich odcizení nebo ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a pokud byla dána pod jeho dohled. Totéž platí o osobních věcech a předmětech, které má cestující na sobě nebo u sebe.


XIV. Přeprava zavazadel.
 1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy se zavazadla přepravují odděleně od cestujícího jako předaná zavazadla a společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako jiné zavazadlo.
 2. Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadle, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 30 kg, není-li dále stanoveno jinak.
 4. Předaná zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru autobusu.
 5. V předaném zavazadle nesmí být přepravovány následující věci: Peníze, šeky, platební karty, obchodovatelné či cenné papíry nebo ostatní cennosti, obchodní či jiné osobní dokumenty, pasy či jiné osobní identifikační doklady, klíče, mobilní telefony, šperky a předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery nebo jiné elektronické přístroje (včetně PC, notebooků a CD s databázemi), umělecké a křehké předměty.
 6. Předané zavazadlo, vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidlo, jiná zařízení jakož i ostatní zavazadly nebo jiné předměty.
 7. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 5.000 kč , doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel. Horní hranice ceny předaného zavazadla je dopravcem stanovena 15.000 kč. Zavazadla s vyšší hodnotou se k přepravě nepřijímají.
 8. Věci podléhající rychlé zkáze, za něž se považují věci, které se rychle kazí vlivem tepla nebo chladu (snadno zkazitelné věci) se jako předané zavazadlo přepravují výhradně v přepravních obalech odpovídajících povaze přepravované věci, aby nemohlo dojít k poškození, ke změně povahy, k úbytku nebo k jinému znehodnocení přepravované věci
 9. .Není-li stanoveno jinak, jsou maximální povolené rozměry předaného zavazadla 25x60x80 cm. Maximální povolená hmotnost jednoho kusu zavazadla je 20 kg. -Přeprava jednoho zavazadla max. váhy 20 kg a rozměrů 25x60x80 cm je zdarma.

Druhé zavazadlo navíc max. váhy 20 kg a rozměrů 25x60x80 bude přijato k přepravě pouze při volné kapacitě zavazadlového prostoru  a zpoplatněno částkou 30,-Kč /1€.Každé další za dvojnásobek ceny. Zavazadla, která přesahují max. váhu, nebo rozměry může společnost odmítnout přepravit! Váhy zavazadel nelze sčítat! V případě, překročení max. váhy 20 kg za podmínky volné kapacity zavazadlového prostoru si jsou cestující povinni zavazadlo uložit sami. Při ztrátě zavazadla má cestující nárok na vrácení přepravného za ztracené zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, maximálně však do výše 5000 Kč, / 160 € za 1 zavazadlo a 10.000 Kč /400 € na 1 cestujícího v případě ztráty více než 1 zavazadla. Váhy zavazadel nelze sčítat!  Pokud, má klient jedno zavazadlo nadlimitní a druhé menší, přesto je to nadlimitní zpoplatněno. V případě potřeby řidiči zavazadlo převáží a přeměří. Příruční zavazadlo je takové, které má cestující u sebe pod sedadlem nebo nad sedadlem.

 1. Dopravce neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.
 2. Přeprava nadpočetných a nadměrných zavazadel, lyží, snowboardů, dětských kočárků a jízdních kol je na linkách dopravce povolena za následujících podmínek:
 1. Rezervovat místo pro takové zavazadlo lze pouze cestujícímu, který si již zakoupil jízdenku.
 2. Přeprava je možná pouze v určeném období, na vybraných spojích, úsecích linky nebo do vybraných destinací.
 3. Prostor pro přepravu je omezen a podléhá rezervaci, tu může přidělit pouze dispečink v rámci volné kapacity autobusu.
 4. Lyže, snowboardy a jízdní kola musí být zabaleny ve vhodném přepravním obalu, aby nepoškozovala ostatní zavazadla, dětský kočárek lze přepravovat pouze složený. Jízdní kola musí mít standardní rozměry bez nástaveb a musí být bez volných dílů, kterým by mohla během cesty hrozit ztráta. Jízdní kolo nesmí překročit hmotnost 17 kg. Elektro kola, tandemy nebo kola se třemi koly jsou z přepravy vyloučeny.
 1. Přeprava nedoprovázených zavazadel je zakázána.

 

XV. Předávání zavazadel k přepravě a jejich výdej.
 1. Podléhá-li přeprava zavazadla zaplacení dovozného, je cestující povinen příslušnou částku zaplatit před naložením zavazadla do autobusu.
 2. Cestující je povinen řídit se pokyny přepravce, státních a veterinárních orgánů při všech bezpečnostních, celních, policejních a veterinárních kontrolách a prohlídkách.
 3. Předané zavazadlo musí být označeno zavazadlovým lístkem. Ten musí obsahovat číselný kód, přičemž jednu část lístku obdrží cestující. Zavazadla označuje pouze řidič nebo dopravcem pověřená osoba.
 4. Předané zavazadlo si cestující vyzvedne bezprostředně po příjezdu spoje do místa určení.
 5. Neodebrané zavazadlo dopravce skladuje v prostorách společnosti max. 10 dnů a může za každý započatý den účtovat cestujícímu smluvní poplatek 50 kč. Po deseti dnech se zavazadlo považuje za odpad podle zvláštního právního předpisu.

 

XVI. Reklamace, poškození a ztráty zavazadla.
 1. Zavazadlo se považuje za platně vydané, jestliže je dopravce v dobré víře vydá držiteli platného zavazadlového lístku. Není-li předložen zavazadlový lístek, je dopravce povinen vydat zavazadlo jen tehdy, prokáže-li osoba žádající výdej předaného zavazadla osobní údaje a hodnověrně svůj vztah k zavazadlu a písemně potvrdí převzetí tohoto zavazadla. Nevyzvednuté zavazadlo uloží dopravce na bezpečné a vhodné místo a to na náklady cestujícího.
 2. Převezme-li cestující předané zavazadlo bez výhrady, má se za to, pokud neprokáže opak, že převzal zavazadlo v úplném a dobrém stavu.
 3. Dopravce odpovídá za škodu na předaných zavazadlech z důvodů a do výše dle obecně závazných právních předpisů.
 4. Dojde–li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s jízdenkou a zavazadlovým lístkem nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.
 5. Při úplné ztrátě předaného zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.
 6. Při poškození předaného zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě zavazadla.
 7. Odškodnění v případě ztráty předaného zavazadla nebo škody na předaném zavazadle se řídí těmito přepravními podmínkami a obecnými závaznými právními předpisy.
 8. Dopravce neodpovídá za škodu na přepravovaném předaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej předaného zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
 1. Obal neodpovídá povaze přepravované věci.
 2. Obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě keklarován.
 3. Obsahem zavazadla jsou věci uvedené v čl. XIV. v těchto přepravních podmínkách.
 4. Nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí.
 5. Poškození zavazadla bylo způsobeno obsahem zavazadla.
 6. Jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.
 1. Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za jiná zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující, s výjimkou škod, které jsou způsobeny provozem autobusu jakožto silničního motorového dopravního prostředku.


XVII. Závěrečná ustanovení.
 1. Veškeré soudní spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím mohou být vedeny pouze u obecného soudu na území České republiky, který o uplatněných nárocích rozhoduje podle předpisů uvedených v čl. II. těchto přepravních podmínek.
 2. Tyto smluvní přepravní podmínky na linkách provozovaných společností A-Express s.r.o. platí od 1.9.2013